Uslovi korišćenja

 1. Opšte odredbe
  Korišćenje vebsajta www.bitchange.rs (”Vebsajt”) predstavlja prihvatanje ovih Uslova korišćenja od strane korisnika Vebsajta (”Korisnik”) i potvrdu Korisnika da je punoletan i poslovno sposoban. Svaki Korisnik Vebsajta koji je prihvatio Uslove korišćenja objavljene od strane vlasnika Vebsajta dobija neisključivo, neprenosivo, ograničeno pravo korišćenja Vebsajta.
 2. Prava i obaveze
  Bit Change pruža uslugu posredovanja prilikom kupoprodaje vituelnih (kripto) valuta i izvršava transakcije u roku od 3 radna dana od prijema uplate. U slučaju da MCM nije u mogućnosti da u predviđenom roku obavi transakciju o tome će blagovremeno obavestiti Korisnika. U slučaju da Bit Change nije u mogućnosti da izvrši transakciju, iznos koji je Korisnik uplatio će u potpunosti biti vraćen, u onoj valuti u kojoj je uplata i izvršena. Pojedini delovi ovog Vebsajta, kao što je deo koji se odnosi na kupovinu i prodaju kriptovaluta, zahtevaju da se Korisnik registruje. Ukoliko se traži registracija, Korisnik je saglasan da pruži tačne i potpune identifikacione i druge podatke, ukljucujuci skeniranu ličnu kartu, podatke o vlasnickoj strukturi Korisnika pravnog lica i slično. Odgovornost Korisnika je da obavesti Bit Change o promenama podataka. Svaka registracija je validna samo za jednog individualnog Korisnika. Korisnik je odgovoran za sprečavanje neovlašćenog korišćenja svog naloga. Bit Change zadržava pravo da jednostrano uskrati pravo korišćenja svakom Korisniku bez navođenja razloga kao i da vrši izmene Uslova korišćenja bez prethodnog obaveštavanja Korisnika. Bit Change zadrzava pravo da proveri da li su bitkoin adrese korisnika povezane sa TOR marketima (crne berze na Dark Webu) i da uskrati Korisniku pravo korišćenja Vebsajta ako se ispostavi da jesu. Provera se radi u saradnji sa kompanijom Scorechain SA iz Luksemburga. Takođe, Bit Change zardžava pravo da proveri da li se Korisnik nalazi na listi osoba pod sankcijama USA, UK ili EU i da uskrati korisniku korišćenje Vebsajta u slučaju da se nalazi. U slučaju suspenzije ili brisanja naloga Korisnika od strane Bit Change, sve prethodno započete transakcije će biti izvršene ili će iznos koji je Korisnik uplatio u potpunosti biti vraćen. Izmene Uslova korišćenja se objavljuju na Vebsajtu i stupaju na snagu odmah po objavljivanju.Korisnik se obavezuje da neće koristiti Vebsajt za protivzakonite aktivnosti.
 3. Ograničenje odgovornosti
  Bit Change ne snosi odgovornost za eventualni gubitak virtuelne valute koji je posledica lošeg sistema zaštite na samom sajtu određene virtuelne valute, nepažnje Korisnika ili virusa. Korisnik preuzima potpunu odgovornost za sigurnost svog računa u bilo kojoj virtuelnoj valuti. Sve transakcije su nepovratne. Nakon što je transakcija izvršena, Bit Change ne snosi nikakvu odgovornost za bilo šta što se kasnije dogodi. Bit Change ne snosi odgovornost za eventualne greške prilikom transakcije koje su prouzrokovane time što je od strane Korisnika dostavljen pogrešan broj računa. Ulaganje u Bitcoin ili slične virtuelne valute predstavlja rizik i može izazvati finansijske gubitke. Svako ko se upušta u ove ili bilo koje druge aktivnosti u vezi s virtuelnim valutama, čini to na sopstvenu odgovornost i samostalno snosi finansijske rizike koji proističu iz tih aktivnosti. Takođe, Bit Change nije odgovoran za legalnost, pravilno funkcionisanje ili tačnost sadržaja Vebsajta. Korisnik oslobađa Bit Change od odgovornosti za svu štetu nastalu korišćenjem ili zbog nemogućnosti korišćenja Vebsajta.
 4. 4. Intelektualna svojina
  Bit Change ima sva isključiva prava intelektualne svojine na Vebsajtu i pripadajućoj bazi podataka. Svako neovlašćeno korišćenje Vebsajta uključujući kopiranje sadržaja, dizajna ili bilo kog drugog elementa Vebsajta biće sankcionisano krivičnim i prekršajnim prijavama po hitnom postupku. Žig ”Bit Change ” je intelektualna svojina Bit Change ­a i svako neovlašćeno korišćenje je strogo zabranjeno.
 5. Zaštita podataka
  Bit Change obrađuje podatke o Korisnicima sakupljene tokom procesa registracije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci o Korisnicima se koriste isključivo u svrhu posredovanja prilikom kupoprodaje virtuelnih valuta uključujući Bitcoin. Korišćenje Vebsajta i registracija predstavlja davanje pristanka za obradu podataka o Korisniku u skladusa Politikom privatnosti koja je sastavni deo ovih Uslova korišćenja.
 6. Oglašavanje
  Vebsajt može sadržati reklame trećih lica. Oglašivači su odgovorni za materijal objavljen na Vebsajtu. Bit Change neće biti odgovoran za nezakonitosti, greške ili nepreciznost oglašivača kao ni za kvalitet reklamirane robe ili usluga.
 7. Završne odredbe
  Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju celokupan sporazum Bit Change­a i Korisnika i zamenjuju sve njihove prethodne sporazume koji se odnose na predmet ovih Uslova korišćenja. Za rešavanje eventualnih sporova koji mogu nastati u vezi sa Uslovima korišćenja nadležan je Privredni sud u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.