Politički Funkcioner

  1. Funkcioner je funkcioner druge države, funkcioner međunarodne organizacije i funkcioner Republike Srbije;
  2. Funkcioner druge države je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine
   obavljalo visoku javnu funkciju u drugoj državi, i to:
   a. šef države i/ili vlade, član vlade i njegov zamenik,
   b. izabrani predstavnik zakonodavnog tela,
   c. sudija vrhovnog i ustavnog suda ili drugog sudskog organa na visokom nivou, protiv
   čije presude, osim u izuzetnim slučajevima, nije moguće koristiti redovni ili vanredni
   pravni lek,
   d. član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa
   upravljanja centralne banke,
   e. ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga,
   f. član upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane
   države,
   g. član organa upravljanja političke stranke;
  3. Funkcioner međunarodne organizacije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u međunarodnoj organizaciji, kao što je: direktor, zamenik direktora, član organa upravljanja, ili drugu ekvivalentnu funkciju u
   međunarodnoj organizaciji;
  4. Funkcioner Republike Srbije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u zemlji, i to:
   a. predsednik države, predsednik Vlade, ministar, državni sekretar, posebni savetnik ministra, pomoćnik ministra, sekretar ministarstva, direktor organa u sastavu ministarstva i njegovi pomoćnici, i direktor posebne organizacije, kao i njegov zamenik i
   njegovi pomoćnici,
   b. narodni poslanik,
   c. sudije Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda, MCM 965 doo Beograd Matični broj: 20731796 PIB: 107047758
   d. predsednik, potpredsednik i član saveta Državne revizorske institucije,
   e. guverner, viceguverner, član izvršnog odbora i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije,
   f. lice na visokom položaju u diplomatsko­konzularnim predstavništvima (ambasador,generalni konzul, otpravnik poslova),
   g. član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države,
   h. član organa upravljanja političke stranke;
  5. Član uže porodice funkcionera jeste bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre,
   deca, usvojena deca i pastorčad, i njihovi bračni ili vanbračni partneri;
  6. Bliži saradnik funkcionera jeste fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa funkcionerom (npr.: fizičko lice koje je formalni vlasnik pravnog lica ili lica stranog prava, a stvarnu dobit ostvaruje funkcioner).